عدم اجرایی شدن وعده های مسئولان برای حمایت از سرمایه گذار عمارت شوکت آباد

مدیرکل اوقاف وامورخیریه خراسان جنوبی به عدم اجرایی شدن وعده های مسئولان برای حمایت ازسرمایه گذار پروژه باغ و عمارت شوکت آباد خبردادوگفت:مقرربود۴میلیاردتومان برای حمایت ازپروژه عملیاتی شود امانه تنهامحقق نشده بلکه ۲میلیاردتومان تقلیل یافت.

به گزارش ” پیام خاوران “ حجت الاسلام بخشی پور با اشاره به عمارت و باغ شوکت آباد اظهار داشت : پــروژه بــاغ و  عمـارت شـــوکت آبـاد چــون بـــه ســرمایه گـذار واگـذار شـــده مـــا کاری نمـی توانیـم انجــام دهیــم ولـــی در بخشــی از پـــروژه کــه ســـهم خـــود را کار نکـــرده و بـــه تعهــدش عمـل نکـرده، حکم خلـع یـد را گرفتـه ایـم.

وی ادامه داد: ولی در بخشـی کـه بـــه تعهـدش عمـل کـرده نتوانســته ایم اقدامـی انجــام دهیــم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت:انصافـا سـرمایه گــذار در ایــن پـــروژه ســـرمایه گـــذاری کـــرده، است و در بازدیـــد معاون عمرانــی اســتانداری، مدیـر کل میــراث فرهنگـــی و مدیــر کل دفتـر فنـی اســتانداری از ایـــن پـــروژه، ســـرمایه گـــذار قـــول مســـاعد بازگشـــایی آن را داد.

وی بـــه عـدم اجرایــی شــدن وعـده هـای مسـئولان بـرای حمایـت از سـرمایه گذار پــروژه بــاغ و عمــارت شــوکت آباد اشــاره و بیان داشـــت: در ســـفر اول هیـات دولـت بـه خراســـان جنوبـــی وعـده تخصیـص ۴ میلیـارد تومـــان اعتبـار بـرای حمایـــت از ایـــن پـــروژه عنـــوان شـــد کـــه نــه تنهـــا عملیاتـــی نشــد بلکـــه بـــه ۲ میلیـــارد تومـــان تقلیـــل پیـــدا کـــرد و از ایــن رقـــم حتـــی ۲۰۰ میلیـــون تومـان هـم محقـق نشـد.

بخشی پور از همیـن عامـل به عنـــوان اصلــی تریـــن عامـل دلســـردی ســرمایه گــذار یــاد کــرد و گفــت: ســرمایه گــذار انگیــزه ای بــرای ادامــه کار نــدارد و امیدواریـم بــا توجــه بــه پــای کار بــودن معــاون عمرانـی اسـتاندار در مـورد بـه ثمـر رسـیدن ایـن پـروژه از محـل اعتبـــارات ســـفر دوم رئیـــس جمهـــور بـه اســـتان اعتبـــار مـــورد نیـــاز تأمیـــن شـــود.

وی افــزود: معــاون عمرانــی اســتانداری وعــده تخصیـــص اعتبـــار ۳ میلیـــاردی را در قالـــب اعتبــارات تملــک و دارایـــی در صـــورت عـــدم تحقـــق ایـــن اعتبـــار از محـــل ســـفر داده اســـت.

بیشتر بخوانید   پروژه فروسیلیس در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند کلنگ زنی می‌شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیـــان کـــرد: ســـرمایه گذار پـــروژه بـــاغ و عمـــارت شـــوکت آباد پـــای کار اســـت و آنچـــه را وعـــده داده انجـــام داده اســـت.

وی عنـــوان کرد : تلاش داریـــم در ایـــام نـــوروز درب این اثــر تاریخــی را بــاز کنیــم و اگــر ســرمایه گــذار درب را بـــاز نکنـــد، مجبوریـــم چـــاره اندیشـــی و در صـــورت نیـاز خلـع یـد خواهیـم کـــرد.

انتهای پیام

 

دانلود فایل PDF || چاپ خبر

ارسال نظر

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

پربازدید ترین خبرها